Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

STATUT

Statut Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej
im. Wojciecha Świętosławskiego

 

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§ 1
Towarzystwo nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej" im. Wojciecha Świętosławskiego, w skrócie PTKAT.

§ 2
Terenem działalności PTKAT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
PTKAT jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
PTKAT ma prawo uĹźywania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 5
PTKAT opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem PTKAT jest krzewienie i propagowanie rozwoju termochemii, kalorymetrii i analizy termicznej oraz współdziałanie w szerzeniu i rozpowszechnianiu ich zastosowań w róĹźnorodnych dziedzinach.

§ 7
PTKAT realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie konferencji, sympozjów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów, konkursów naukowych oraz kursów prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl obowiązujących w myśl obowiązujących przepisów,
2) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie PTKAT dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 9
Członkami zwyczajnymi PTKAT mogą zostać pełnoletni obywatele polscy pracujący naukowo lub zainteresowani rozwojem kalorymetrii, analizy termicznej i ich zastosowań.

§ 10
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PTKAT na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
2.Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.

§ 11
Członkowie zwyczajni PTKAT mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz PTKAT,
2) brania udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych imprezach organizowanych przez PTKAT,
3) otrzymywania wydawnictw PTKAT z 25% ulgą.

§ 12
Członkowie zwyczajni PTKAT mają obowiązek:
1) aktywnej pracy naukowej w dziedzinie kalorymetrii, analizy termicznej lub ich zastosowań,
2) brania czynnego udziału w pracach PTKAT oraz popierania tych prac w zakresie określonym celami PTKAT,
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13
1. Godność członka honorowego PTKAT moĹźe być nadana osobie fizycznej, która połoĹźyła wybitne zasługi dla rozwoju kalorymetrii i analizy termicznej, albo dla rozwoju PTKAT.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu PTKAT.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14
1.Członkiem wspierającym moĹźe zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele i środki działania PTKAT oraz przyczyniła się do jego rozwoju.
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działania PTKAT, ale nie mają praw wyborczych.
3. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd PTKAT.
4. Członkostwo członków wspierających ustaje w przypadku utraty przez nich osobowości prawnej.

§ 15
1.Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z PTKAT zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia za niepłacenie przez okres 1 roku składki członkowskiej, pomimo pisemnego upomnienia,
c) wykluczenie uchwałą Zarządu za popełnienie czynu nielicującego z godnością członka PTKAT lub działanie na szkodę Stowarzyszenia, albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty pod warunkiem opłacenia zaległych składek za okres do momentu skreślenia.
3. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uprawnienie to nie dotyczy przypadku wykluczenia członka w związku ze skazaniem go na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 

Rozdział IV
Władze PTKAT

§ 16
1. Władzami PTKAT są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz PTKAT trwa 3 lata.
3. Uchwały władz PTKAT, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Członkowie wszystkich władz PTKAT pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 17
1. NajwyĹźszą władzą PTKAT jest Walne zgromadzenie Członków, które moĹźe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje co trzy lata.

§ 18
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków naleĹźy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTKAT,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) dokonanie wyboru w tajnym głosowaniu przewodniczącego PTKAT, 4 do 6 członków Zarządu i 1 - 2 zastępców członków Zarządu oraz 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej i 1 - 2 zastępców członków Komisji Rewizyjnej,
5) nadawanie lub pozbawianie godności członków honorowych na wniosek Zarządu,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7) zatwierdzanie regulaminów,
8) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się PTKAT,
9) rozpatrywanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz PTKAT,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu PTKAT w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka PTKAT oraz rozstrzygnięć zapadających w trybie (§ 24 ust.1 pkt j) statutu.

§ 19
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 20
O dacie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moĹźe być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwołane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
W Walnym Zebraniu Członków biorą:
1) z głosem decydującym - członkowie Towarzystwa,
2) z głosem doradczym - osoby zaproszone.

§ 23
1. Zarząd składa się z przewodniczącego i 4 - 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd spośród siebie wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. W przypadku niemoĹźności pełnienia obowiązków przez członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd dokooptuje do swego składu jednego z zastępców członków Zarządu.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością PTKAT zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) reprezentowanie PTKAT na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budĹźetu,
d) zatwierdzanie bilansu,
e) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
f) powoływanie komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
g) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTKAT,
i) zarządzanie majątkiem i funduszami PTKAT,
j) rozstrzyganie sporów wynikających w obrębie PTKAT, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie; od uchwały Zarządu w tym przedmiocie przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 3-ch miesięcy od daty rozstrzygnięcia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
3. W przypadku niemoĹźności pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja dokooptuje do swego składu jednego z zastępców członków komisji.

§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĹźy:
a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności PTKAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 27
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział V
Majątek PTKAT

§ 28
Na majątek PTKAT składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29
Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) subwencje, dotacje i darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej.

§ 30
Wszelkie postanowienia władz PTKAT, zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 31
Dla waĹźności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub sekretarza oraz skarbnika.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się PTKAT

§ 32
Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 1 liczby uprawnionych do głosowania.

§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 liczby uprawnionych do głosowania.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PTKAT Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie przeznaczenia majątku Towarzystwa, podlegającą zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.