Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Członkostwo

Jak zostać‡ czł‚onkiem zwyczajnym PTKAT?

Osoby, które chcą… zostać‡ czł‚onkami PTKAT muszą… wypeł‚nić‡ deklarację™ członkowską… (pdf. do pobrania poniżej) i przesłać‡ ją… na adres korespondencyjny PTKAT.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarzą…d PTKAT. Warunki, jakie musi spełniać‡ kandydat na czł‚onka PTKAT oraz prawa i obowią…zki członków zawarte są… w statucie.

 

Składki członkowskie

Roczna opł‚ata członkowska dla czł‚onków zwyczajnych wynosi 30 zł‚.
Składki należy wpł‚acać‡ na podane poniźej konto PTKAT z dopiskiem za jaki okres czasu jest to wpł‚ata i kogo dotyczy.

38 1020 1097 0000 7102 0130 5945
PKO BP S.A.

(adres siedziby PTKAT: 01-224 Warszawa, ul Kasprzaka 44/52)

Deklaracja czł‚onkowska.pdf