Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

HISTORIA

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego powstało w 1985 z inicjatywy prof. Wojciecha Zielenkiewicza, kierującego wówczas Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Towarzystwo afiliowane jest przy Wydziale Nauk Ścisłych Polskiej Akademii Nauk.

Celem Towarzystwa, w myśl statutu zatwierdzonego 18 listopada 1985 r. jest propagowanie i rozwijanie kalorymetrii, termochemii i analizy termicznej poprzez organizowanie konferencji, zebrań naukowych i kursów szkoleniowych (Szkoły Analizy Termicznej), prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę z zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Zasięgiem działania Towarzystwo obejmuje teren całego kraju. Środki na działalność pochodzą ze składek członków, działalności statutowej i dotacji.

Funkcję Przewodniczących Towarzystwa, wybieranych na okres trzech lat pełnili: Prof. Wojciech Zielenkiewicz z IChF PAN w Warszawie (1985-1991), aktualny Honorowy Przewodniczący Towarzystwa, Prof. Leszek Stoch z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1991-1994), Prof. Henryk Piekarski z Uniwersytetu Łódzkiego (1994-2000), Prof. Andrzej Małecki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2000-2006), Prof. Barbara Pacewska z Politechniki Warszawskiej (od września 2006).

Cyklicznie co 3 lata odbywają się konferencje Towarzystwa, połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków, tradycyjnie organizowane w Zakopanem przy znaczącym udziale gości zagranicznych reprezentujących ich Krajowe Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej przede wszystkim z krajów europejskich. Konferencje są takĹźe okazją do organizacji dwu- i trójstronnych międzynarodowych sympozjów (np. węgiersko-czesko-polskich, czy polsko-węgierskich lub polsko-niemieckich), których tematyka obejmuje kalorymetrię lub analizę termiczną. Konferencje PTKAT są kontynuacją spotkań pracowników nauki, zajmujących się tematyką kalorymetrii i analizy termicznej, zapoczątkowanych w roku 1973, równieĹź z inicjatywy Prof. Wojciecha Zielenkiewicza, przez I Konferencję Kalorymetrii. Materiały konferencyjne publikowane są w specjalnych tomach czasopism naukowych: "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry" i "Journal of Molecular Liquids". Nawiązana jest stała współpraca z "Termochimica Acta".

Począwszy od 1996 r. PTKAT organizuje Szkoły Analizy Termicznej (SAT), mające na celu zapoznanie uczestników z metodami badawczymi, moĹźliwościami wykorzystania aparatury badawczej oraz interpretacją wyników pomiarowych. Tematyka zajęć adresowana jest przede wszystkim do młodych pracowników nauki oraz osób zatrudnionych w przemysłowych laboratoriach badawczych. Wykłady i seminaria prowadzą najlepsi krajowi specjaliści w tej dziedzinie. Dotychczas zorganizowano cztery takie Szkoły, które ogółem zgromadziły około 500 uczestników.

Działalność wydawnicza Towarzystwa obejmuje głownie wydawanie abstraktów wystąpień konferencyjnych oraz materiałów szkoleniowych (SAT). Warto teĹź podkreślić udział członków Towarzystwa w redakcji Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC). Prof. Andrzej Małecki jest członkiem Advisory Board JTAC, a Prof. Barbara Pacewska (Politechnika Warszawska) jest Regionalnym Edytorem tego czasopisma.

PTKAT utrzymuje stałą współpracę z organizacjami międzynarodowy-mi zrzeszającymi towarzystwa o analogicznym profilu naukowym: Międzynarodową Konfederacją Analizy Termicznej i Kalorymetrii (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry - ICTAC), Europejskim Sympozjum Analizy Termicznej i Kalorymetrii (European Symposium for Thermal Analysis and Calorimetry - ESTAC} oraz szeregiem europejskich i krajowych stowarzyszeń o podobnym profilu naukowym. Od 2004 roku PTKAT jest oficjalnie afiliowany przy ICTAC. W uznaniu dotychczasowych osiągnięć władze ESTAC przyznały Towarzystwu organizację międzynarodowego sympozjum ESTAC-9 w 2006 r. w Krakowie (27.08-31.08.2006).

 

Andrzej Małecki